Voorwoord

‘t Bokske 20 is gereed. Inderdaad, het is een jubileumuitgave. Al 10 jaar proberen we onze lezers te boeien met interessante bijdragen over de bokkenrijders. Voor de gelegenheid is dit nummer extra dik.

 

In deel 2 van Bokkenrijders uit Retersbeek en Weustenrade weidt Martin Mevis uit overmensen van vlees en bloed. Bokkenrijders waren immers ook maar gewone mensen,maar zij werden wel slachtoffers van een falende justitie. Het pas verschenen boek vanons bestuurslid François van Gehuchten draagt niet toevallig de titel De schande van Limburg, deel II. Onze verslaggever van dienst, Piet Schmitz was aanwezig tijdens devoorstelling op 29 november in Valkenburg. Hij spreekt nu al van een standaardwerk.

Een heikel punt blijft echter de interpretatie van de beschikbare procesakten. Dat is ookhet onderwerp van de column van ons mysterieus blokmenke.

 

Vast staat dat velevermeende bokkenrijders ten onrechte werden ter dood gebracht. Wat hen te wachtenstond was pure horror. U moet in dit verband maar eens het artikel van Rob Hamers over de terechtstellingsplaatsen van bokkenrijders in de regio Landgraaf lezen.

Gelukkig voor ons is dat een voltooid verleden tijd.

 

Tegenwoordig trekken “bokkenrijders” niet langer op rooftocht, maar ondernemen zeplezierreisjes. Zo verplaatsten onze leden zich met vreedzame bedoelingen naarHoensbroek en Elsloo en omgeving tijdens de jaarlijkse bokkenrijdersdag op 11oktober 2014. Piet Schmitz brengt andermaal verslag uit. Vermits de weergoden onstoen niet steeds gunstig gezind waren, zullen we onze volgende bokkenrijdersdag al inhet voorjaar, meer bepaald op zaterdag 9 mei 2015 organiseren. Gelieve deze datum alin uw agenda te noteren! Kinrooi en Thorn vormen dan de eindbestemming. U hoorthier nog van.

Ten slotte is er ook slecht nieuws: ons medelid Oswald Ortmanns is ons na een lange,dappere strijd ontvallen. Piet Schmitz, Rob Hamers en Rainhold Folz blijven even in een In memoriam stilstaan bij zijn talrijke verdiensten.

We hopen dat ’t Bokske alweer aan uw verwachtingen zal voldoen.

 

Alvast veel leesplezier!

Uiteraard wensen we alle leden een voorspoedig en bok-rijk 2015. Ook in het nieuwejaar zullen er weer vele activiteiten worden georganiseerd. Ze kunnen slechtsplaatsvinden dank zij de contributie die onze leden jaarlijks betalen. Mogen we u danook verzoeken het lidgeld van 15 euro over te maken op ons rekeningnummer: 979- 0788015-89 (IBAN: BE45 9790 7880 1589 en Bic: ARSPBE22) ten name van hetBokkenrijdersgenootschap met vermelding: contributie 2015? Alvast bedankt.

De redactie

 

Index:

  • Voorwoord
  • Terechtstellingsplaatsen Bokkenrijders in de regio Landgraaf
  • Onze Bokkenrijdersdag in Hoensbroek/Elsloo en omgeving
  • Presentatie boek François van Gehuchten, “De schande vanLimburg”, deel 2
  • Blokmenke
  • Bokkenrijders uit Retersbeek en Weustenrade,deel 2: mensen van vlees en bloed
  • In Memoriam Oswald Ortmanns