Schrijver Naus in de ban van de Bokkenrijders.

Na jaren verzamelen is zijn collectie bokkenrijdersboeken een van de omvangrijkste van het land. Geen wonder dat het dertigste jeugdboek van schrijver Reggie Naus over de roversbende gaat.

VALKENBURG

DOOR ADRI GORISSEN (Dagblad de Limburger)

D

 

 De bokkenrijders zijn een uniek onderwerp. Reggie Naus zegt het om zijn fascinatie voor de achttiende-eeuwse Limburgse roversbende te verkla­ren. „Nergens anders in Europa heeft zo'n grootscheepse vervol­ging van een groep al dan niet ver­meende bandieten plaatsgevon­den", verklaart hij, „het was een ware heksenjacht waarbij honder­den onschuldigen de dood vonden". Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw waren dieven­bendes actief in Zuid-Limburg en de omliggende gebieden. Ze over­vielen pastorieën en afgelegen boe­renhoeves en persten de rijken geld af Waarschijnlijk vooral voor eigen gewin, maar in later jaren werden hun strooptochten geromantiseerd en zouden ze die hebben uitgevoerd om de schrijnende leefomstandig­heden van de arme bevolking te ver­beteren.

Keihard

De toenmalige overheden traden keihard op tegen de bendes. Veel le­den ervan werden opgepakt en via martelingen gedwongen om de overvallen te bekennen en toe te ge­ven dat ze lid waren van een geheim genootschap. De bevolking noemde hen bokkenrijders omdat ze op bok­ken door de lucht naar hun doelwit­ten zouden vliegen. Veelvan de ge­vangenen werden ter dood ge­bracht. Omdat nogal wat processtukken werden bewaard, is bekend dat er eind achttiende eeuw 1200 beschuldigden en 500 veroor­deelden waren. Onder wie waar­schijnlijk heel veel onschuldigen. De schrijver was al in de ban van de bokkenrijders voordat hij jeugd-boekenauteur werd. Naus: „Ik ben in het begin van de ja­ren negentig al begon­nen met het verzame­len van informatie en boeken over het onder­werp. Inmiddels heb ik bijna alle verschenen ti­tels wel in huis." Meer dan een kast vol dus, want er zijn sinds het einde van de achttiende eeuw zo'n 1300 werken over de bende ver­schenen. Overigens is hij niet alleen in de bokkenrij­ders geïnteresseerd maar ook in andere figuren uit volksverhalen. Die voorliefde is terug te vinden in zijn jeugd-boekenoeuvre, met daarin on­der meer series over De piraten van hiernaast, Dubbel de Trol en De Raadseljagers.

InBroederschap van de Bokverbindt Naus verleden en heden. In netver­leden is de zestienjarige Peter Thijs­sen de hoofdpersoon. Uit pure ar­moede sluit hij zich aan bij een Val-kenburgse bende die overvallen pleegtop onder meer boerenhoeves in het Duitse Wurm. Hij wordt ge­pakt en gefolterd en bekent om van de pijn af te zijn alles wat hem maar ten laste wordt gelegd. Zijn verhaal is illustratief voor dat van alle an­dere bendeleden.

In het heden draait het om ge­heimzinnige inbraken in kerken rond Maastricht De onbekende daders laten telkens een graffiti-tag van een bok achter. De politie staat voor een raadsel en scha­kelt daarom bokkenrijders-

expert Anna Becker in, de vrouw die hét standaardwerk over de groep heeft geschreven. Dan blijkt dat er heel wat meer staat te gebeuren dan simpele diefstal­len. Uiteindelijk brengt de au­teur; die heel duidelijk maakt dat hij aan de kant van de armen staat, verleden en heden op inge­nieuze en spannende wijze bij­een.

Ton van Reen

De uit Uden afkomstige Reggie Naus was eerst journalist bij het Brabants Dagblad en stripteke­naar. „Ton van Reen heeft een j eugdboekenschrijver van me gemaakt", vertelt hij, „we maak­ten kennis toen ik een stripversie van zijn bokkenrijdersboeken zou maken. Dat werd niks, maar Ton had gezien wat ik wel kon. Hij zei: jij moet schrijver worden en dat heb ik gedaan." En hoe, want hij schreef al dertigboeken. Zijn boek over de bokkenrijders is overigens heel anders dan de boekenvan TonvanReen. „In die van Ton is de vermeende leider van de bokkenrijders, de dokter Joseph Kirchhoffs, eigenlijk de hoofdpersoon. Bij mij is hij maar een bijfiguur. In mijn boek vertel ik het verhaal van de Valken-burgse bokkenrijders en wat er met hen gebeurde. Dat is een heel andere invalshoek"

Reggie Naus - Broederschap van de bok. Uitgeverij Ploegsma, 248 blz. ISBN 9789021676722. Prijs 17,99 euro.

 

 

 

 

Reggie Naus 01 11 17 DdL foto